Thursday, January 1, 2015

manaqib tqn suryalaya 2015

Jadwal Manaqib TQN Suryalaya Tahun 2015

 • Tanggal = 23-12-2015

  Hari = Rabu

  Jam  = 06:00 WIB

  Tempat = Pondok Pesantren Suryalaya - Mesjid Nurul Asror


  Kuliah Subuh = H. Toras Zainuddin Nasution, Lc.


  Khidmat Ilmiah = 
   KH. Zezen Zaenal Abidin Bazul Asyhab
 • Tanggal = 23-11-2015

  Hari = Senin

  Jam  = 
  06:00 WIB

  Tempat = Pondok Pesantren Suryalaya - Mesjid Nurul Asror


  Kuliah Subuh = 
  KH. Misbahul Munir

  Khidmat Ilmiah = Hj. Mohd. Zuki As Syuja
 • Tanggal = 24-10-2015

  Hari = Sabtu

  Jam  = 06:00 WIB

  Tempat = Pondok Pesantren Suryalaya - Mesjid Nurul Asror

  Kuliah Subuh = Ust. Aep Saefudin

  Khidmat Ilmiah = Abd. Manaf Bin Abidallah
 • Tanggal = 26-09-2015

  Hari = Sabtu

  Jam  = 06:00 WIB


  Tempat = Pondok Pesantren Suryalaya - Mesjid Nurul Asror


  Kuliah Subuh = H. Asep Syamsurizal Hudaya, S.Ag. M.Si.


  Khidmat Ilmiah = 
  Drs. KH. Arief Ichwanie AS.
 • Tanggal = 26-08-2015

  Hari = Rabu

  Jam  = 06:00 WIB

  Tempat = Pondok Pesantren Suryalaya - Mesjid Nurul Asror

  Kuliah Subuh = H. Uu Sanusi

  Khidmat Ilmiah = H. Ahmad Athorid Siraj
 • Tanggal = 27-07-2015

  Hari = Senin

  Jam  = 06:00 WIB

  Tempat = Pondok Pesantren Suryalaya - Mesjid Nurul Asror

  Kuliah Subuh = KH. Thohir Abdul Qohir

  Khidmat Ilmiah = KH. Beben Muhammad Dabbas
 • Tanggal = 28-06-2015

  Hari = Minggu

  Jam  = 06:00 WIB.

  Tempat = Pondok Pesantren Suryalaya - Mesjid Nurul Asror

  Kuliah Subuh = Drs. H. Dadi Hermawan

  Khidmat Ilmiah = 
  Drs. KH. Sandisi
 • Tanggal = 30-05-2015

  Hari = Sabtu

  Jam  = 06:00 WIB.

  Tempat = Pondok Pesantren Suryalaya - Mesjid Nurul Asror.

  Kuliah Subuh = H. Aang Abdullah Zein, S.Pd.I

  Khidmat Ilmiah = 
  KH. Achmad Zuhri
 • Tanggal = 30-04-2015

  Hari = Kamis

  Jam  = 06:00 WIB


  Tempat = Pondok Pesantren Suryalaya - Mesjid Nurul Asror


  Kuliah Subuh = 
  H. Toras Zainuddin Nasution, Lc.

  Khidmat Ilmiah = KH. Wahfiudin, MBA.
 • Tanggal = 01-04-20015

  Hari = Rabu

  Jam  = 06:00 WIB

  Tempat = Pondok Pesantren Suryalaya - Mesjid Nurul Asror

  Kuliah Subuh = H. A. Muzakki A., S.Ag.

  Khidmat Ilmiah = KH. Moch. Ali Hanafiah Akbar
 • Tanggal = 02-03-2015

  Hari = Senin

  Jam  = 06:00 WIB

  Tempat = Pondok Pesantren Suryalaya - Mesjid Nurul Asror

  Kuliah Subuh = H. Muhammad Ali Bin Haji Ali, Phd

  Khidmat Ilmiah = H. Muhammad Ali Bin Haji Ali, Phd
 • Tanggal = 01-02-2015

  Hari = Minggu


  Jam  = 06:00

  Tempat = Pondok Pesantren Suryalaya - Mesjid Nurul Asror

  Kuliah Subuh = Drs H Nur Suharto

  Khidmat Ilmiah = Prof. Dr. H. Ahmad Tafsir, MA.
 • Tanggal = 03-01-2015

  Hari = Sabtu

  Jam = 06:00

  Tempat = Pondok Pesantren Suryalaya - Mesjid Nurul Asror

  Kuliah Subuh =  Ust. M. Sirojuddin Ruyani

  Khidmat Ilmiah = KH. Zezen Zaenal Abidin Bazul Asyhab 

No comments: